Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tässä kuvataan Waasan WetoWoiman ja Vaasa Saintsin tapahtumiin kerättävien henkilötietojen käsittelyä. Kyseessä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.8.2022. Viimeisin muutos 16.8.2022.

Rekisterinpitäjä

Vaasa Saints Ultimate Team Ry (3053775-7)

Korpikuusentie 1 C 2

65280 VAASA

thensut@gmail.com

Rekisterin nimi

Osallistuja- ja bussimatkustajarekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on turnauksen joukkuerankingin tekemisen mahdollistaminen sekä yhteydenpito turnaukseen osallistuviin joukkueisiin ja turnaukseen liittyvän kuljetuksen järjestämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Tiedot säilytetään vain tarvittavan ajan ja poistetaan viimeistään kaksi kuukautta turnauksen jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuitenkin seuraavissa tapauksissa:

  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden tehtävien hoitamiseen kyseiset tiedot liittyvät.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).